Toekomstgericht LIO-onderwijs

25 April 2023

Educational project

Toekomstgericht LIO-onderwijs

Dit project dient voor het vernieuwen van de leerlijn Leren in Organisaties (LIO). Hoewel dit programma voor zowel BA als MA studenten beschikbaar is, profiteren niet alle studenten optimaal ervan wegens de strakke planning van de leerlijn. Middels dit project wordt er gekeken naar opties voor o.a. meer interdisciplinariteit en blended learning in het programma om deze pijnpunten te verhelpen.

Achtergrond

Een van de leerlijnen binnen de opleidingen Onderwijswetenschappen is Leren in Organisaties (LIO). De leerlijn loopt van de bachelor (inclusief ALPO) door in de (pre-)master. In deze leerlijn staat het begrijpen, optimaliseren en evalueren van formeel en informeel, gepland en ongepland en individueel en collaboratief leren in uiteenlopende (professionele) organisaties centraal. De huidige LIO-leerlijn is populair bij studenten, met name bij (deeltijd) masterstudenten. LIO-cursussen worden over het algemeen ook goed geƫvalueerd. Echter, is er een breed gedragen wens om de LIO-leerlijn grondig te herzien, met uiteenlopende doelen. Deze doelen sluiten aan bij ambities van de UU om toekomstbestendig onderwijs te realiseren. Toekomstbestendig universitair onderwijs, dat levenslang leren bevordert, flexibel(er) is en (meer) interdisciplinair, en ook gericht op professionals, naast degenen die traditioneel als universiteitsstudent worden beschouwd.

Projectomschrijving

Het betreft een tweejarig project. In jaar 1 (2021-2022) zal een toekomstbestendig herontwerp gemaakt worden van de leerlijn: herziene eindtermen; raamplan voor cursussen, cursusonderdelen en eventuele extra-cursorische onderwijsonderdelen; visie- en ideevorming voor flexibilisering en blended onderwijs. Binnen de bestaande eindtermen zal geƫxperimenteerd worden, o.a. met multidisciplinaire samenwerking bij begeleiding van student onderzoek en uitwerking van mogelijkheden voor flexibilisering van de inhouden.

In jaar 2 (2022-2023) wordt de ontwikkelde herziening verder uitgewerkt en ingebed; concreet wordt gewerkt aan nieuwe (interdisciplinaire) onderwijsmaterialen, flexibilisering wordt verder gefaciliteerd en interdisciplinaire samenwerking uitgebreid. Ook worden de (hernieuwde) eindtermen en onderwijsopzet structureel ingebed.

Doelen

Concreet is een eerste doel van de herziening meer gebruik te maken van universiteitsbrede expertise. Onderzoekers, docenten en adviseurs die zich bezighouden met leren in organisaties en aanpalende onderzoeksterreinen zitten verspreid over verschillende afdelingen en faculteiten. Deze expertise wordt in LIO-onderwijs spaarzaam ingezet, en het docententeam van de leerlijn verwacht dat het sterker benutten van de bestaande expertise binnen de UU er voor zorgt dat studenten leren over en profiteren van verschillende disciplinaire inzichten.

Een tweede doel is het flexibiliseren van de inhoud. De leerlijn nu zit strak en consistent in elkaar. Echter, omdat de leerlijn zich uitstrekt over meerdere opleidingen (op BA en MA niveau), volgt niet elke student de opbouw van de leerlijn. Onze ambitie is om de bachelor en master beter afbakenen als aparte opleidingen en de leerlijn dusdanig te flexibiliseren dat instroom op verschillende punten in de leerlijn aannemelijk is. We buigen het lineaire karakter van de leerlijn om naar een meer dynamisch model, waarin studenten meer zelf richting kunnen geven aan hun leertraject. We zetten hiervoor in op blended onderwijs en ontwikkelen meer online materialen, waarmee het afgelopen jaar natuurlijk veel ervaring is opgedaan.

Resultaten

De beoogde resultaten van dit project zijn:

  • Herziening van de eindtermen voor de LIO-leerlijn zodat die aansluiten op toekomstbestendige eisen voor (beginnende) professionals, waaronder aandacht voor interdisciplinaire vraagstukken rond het leren in organisaties.
  • Ontwikkelen van een curriculummodel waarin een flexibele leerroute door de cursussen van de LIO-leerlijn mogelijk is, in afstemming met de andere curriculumonderdelen van de BA en MA Onderwijswetenschappen en de ALPO.
  • Herontwerp van de LIO-cursussen, LIO-onderdelen in cursussen, en eventuele extra-cursorische leeractiviteiten in de LIO-leerlijn op basis van de herziene eindtermen voor LIO.

 

Print

You are free to share and adapt, if you give appropriate credit and use it non-commercially. More on Creative Commons

 

Are you looking for funding to innovate your education? Check our funding calender!