Assessment & Feedback


Basisinformatie over Feedback & Assessment in lijn met het Utrechts Onderwijsmodel. 

Figuur 1. Toetspiramide en toetscyclus naar Joosten-ten Brinke (2011) en Sluismans et al. (2012)

Figuur 1. Toetspiramide en toetscyclus naar Joosten-ten Brinke (2011) en Sluismans et al. (2012)

Assessment

Het belang van goede toetsing (assessment) is groot. Niet alleen omdat er veel tijd mee gemoeid is. Maar ook omdat toetsing van grote invloed is op hoe en wat studenten leren (Ramsden, 2003; Gibbs, 2006). Dat geldt voor zowel de zogenaamde formatieve als de summatieve toetsen.

Formatief toetsen staat ten dienste van het leerproces: Assessment for Learning (AFL). De docent is veel met AFL bezig in interactie en in dialoog met studenten, zoals tijdens colleges en begeleidingsmomenten. Formeler van aard zijn de formatieve tussentijdse toetsen en beoordelingen waarin de student zich meet aan de gestelde eisen en feedback krijgt over de potenties, de geboekte progressie, wat de student nog te doen staat (feedup), en hoe dat aan te pakken (feedforward). Gemeenschappelijk doel van al deze formatieve toetsmomenten is dat ze het leren van de individuele student als proces ondersteunen. Assessement for Learning is een belangrijke pijler voor het waarmaken van de UU-ambities (zie kader).

“De UU streeft naar onderwijs dat persoonlijk en activerend is, recht doet aan verschillende ambities en talenten van studenten, hen uitdaagt het maximale uit zichzelf te laten halen, en zorgt voor betrokkenheid met het onderwijs en de opleiding waar de student deel vanuit maakt”
[Citaat uit het UU-onderwijsmodel]

Summatieve toetsen (Assessment of Learning) zijn de toetsen voor een cijfer. Ze zijn er niet primair op gericht om er van te leren: een cijfer geeft immers weinig informatie over wat de student moet doen om zich te verbeteren. Ze sluiten een voorgaand leerproces af met een te beoordelen product of prestatie en leiden tot beslissingen met consequenties voor de student (zak-slaag beslissingen, selectie).

Lees verder over Assessment

Feedback

Feedback is een reactie op een prestatie, gericht op leren en verbetering tot de gewenste standaard (Sol & Stokking, 2009). Voor het leerproces is de kwaliteit van de feedback van essentieel belang, alsook de vaardigheden in het geven en effectief gebruik van feedback door student en docent.

References

  • Sol, Y. B., & Stokking, K. M. (2009). Mondelinge feedback bij zelfstandig werken: Interactie tussen docenten en leerlingen in het VO. IVLOS, Universiteit Utrecht.