Inspelen op individuele verschillen in academische (schrijf)vaardigheden

14 May 2023

Educational project

Inspelen op individuele verschillen in academische (schrijf)vaardigheden

Academische vaardigheden zijn kernvaardigheden binnen academische opleidingen en komen binnen meerdere vakken voor, bijvoorbeeld in de vorm van het schrijven van essays. Het leerrendement dat studenten halen uit het schrijven van de papers en de feedback lijkt echter beperkt, o.a. door de individuele behoeftes van studenten. Dit project beoogt de problemen rondom deze verschillen en het gebruiken van feedback aan te pakken door de mogelijkheid te onderzoeken van het invoeren van een feedback-portfolio voor academische (schrijf)vaardigheden en het opzetten van een Academic Skills Database.

Achtergrondinformatie

Twee problemen zijn merkbaar in het beperkte leerrendement van het schrijven van papers en de bijbehorende feedback: Ten eerste zijn er grote niveauverschillen tussen studenten. Deze individuele verschillen merken docenten al op tijdens de vakken in het eerste jaar van de bachelor. Daarnaast zijn er verschillen tussen groepen studenten die tegelijkertijd hetzelfde vak volgen, doordat instroomstudenten zonder enige voorkennis of ervaring op het gebied van academisch schrijven in een vak komen waar dit wel van hen verwacht wordt. Ten tweede lijkt er een gebrek te zijn aan een duidelijke, doorlopende lijn voor het onderwijs in academische vaardigheden over vakken heen. Studenten geven bijvoorbeeld aan dat ze moeite hebben om feedback op een eerdere opdracht te gebruiken bij vervolgopdrachten. Studenten hebben daarnaast vaak niet de mogelijkheid om gericht feedback te vragen aan docenten. Ook docenten zijn vaak niet op de hoogte van (feedback op) eerdere schrijfopdrachten en kunnen in hun feedback dus niet goed aansluiten bij het huidige niveau en de leerwensen van de individuele student.

Projectomschrijving

Fase 1: Inventarisatie/voorbereiding.

  • Huidige schrijfonderwijs/opdrachten in kaart brengen, aanscherpen van bestaande rubrics en verder formuleren van academische deelvaardigheden, en het ontwikkelen van een format portfolio

Fase 2: Opzetten portfolio en database

  • Opzetten en inrichten Academic Skills Database, inrichten digitaal platform portfolio, en testen van de pilot portfolio binnen één vak in blok 4.

Fase 3: Implementatie portfolio en database

  • Instructie portfolio ontwikkelen voor docenten en studenten.

Fase 4: Evaluatie en verankering binnen opleiding

  • Evalueren portfolio en database met docenten en studenten, en plan van aanpak schrijven voor borging binnen de opleiding.

Doel

Dit project beoogt de problemen rondom individuele verschillen en het gebruiken van feedback aan te pakken door studenten en docenten inzicht te geven in hun niveau op verschillende academische deelvaardigheden en de informatie en oefeningen die beschikbaar zijn om bepaalde deelvaardigheden verder te trainen. Daarnaast willen we onderzoeken hoe we studenten meer eigenaarschap kunnen geven over hun leerproces gedurende de opleiding door het feedback proces te herzien.

Resultaten

Dit project beoogt de problemen rondom individuele verschillen en het gebruiken van feedback aan te pakken door de mogelijkheid te onderzoeken van het invoeren van een feedback-portfolio voor academische (schrijf)vaardigheden en het opzetten van een Academic Skills Database. Hierbij is het idee dat studenten door middel van een feedback-portfolio inzicht krijgen in hun voortgang en daardoor zelfstandig stappen kunnen zetten om hun vaardigheden te verbeteren. Hiervoor willen we een overzicht maken van informatie en oefeningen met betrekking tot bepaalde academische deelvaardigheden, dat aansluit op de informatie in het portfolio, zodat studenten oefeningen op hun eigen niveau kunnen doen en op die manier extra ondersteuning kunnen krijgen. Docenten kunnen studenten hiernaar verwijzen voor aanvullende informatie en hulp wanneer nodig.
Print

You are free to share and adapt, if you give appropriate credit and use it non-commercially. More on Creative Commons

 

Are you looking for funding to innovate your education? Check our funding calender!