Empowering Internships

29 March 2023

Educational project

Empowering Internships

In de vernieuwde bachelor SGPL wordt ook de stage nieuw leven ingeblazen. Om de leereffecten van de stage te vergroten wordt voor de studenten een (blended) training ontworpen voorafgaand aan, tijdens en kort na de stageperiode. De belangrijkste elementen daarvan zijn het opstellen van (leer)doelen, het evalueren daarvan en reflecteren daarop in een longitudinale aanpak, en het vertalen in concrete leeropbrengsten. De ontwikkelde training kan tevens als basis dienen voor stages in de masteropleidingen van SGPL, maar ook voor stages in andere departementen.

Achtergrond

In de vernieuwde BA SGPL worden studenten aangemoedigd om een leeromgeving buiten de UU op te zoeken, en zeker ook om een aan het vakgebied gelieerde stage te lopen – de krappe arbeidsmarkt maakt dit nu ook mogelijk. Maar alleen een stage “doen” is niet genoeg. Naast het toepassen van kennis en vaardigheden in de stage-omgeving, kan een stagiair ook veel leren van de stage-organisatie, collega’s, en de rol die een hij/zij daar kan innemen. Dit gebeurt echter niet vanzelf. Momenteel starten studenten hun SGPL-stage met een stagedocent, een stagebegeleider van de stage-instantie en een stageplan, waarbinnen er maar slechts een beperkte ruimte beschikbaar is voor een geschreven reflectie –enkel achteraf. Stages bieden echter de unieke kans om abstract denken te koppelen aan praktische projecten in het werkveld, en omgekeerd–zie figuur 1 voor het belang van stages volgens alumni SGPL.

Projectomschrijving

Het project heeft een inventariserend, een ontwerp, en een pilot-onderdeel. Voor aanvang van het project wordt een 0-meting uitgevoerd naar (leer)doelen en verwachtingen en professionele vaardigheden onder BA studenten die stage lopen in P4 van het academisch jaar 2021-2022, de eerste perioden van 2022-2023. Ook stagedocenten en stagebegeleiders worden hierin meegenomen. Door als pilot de (relatief weinig) BA studenten – en hun stagedocenten en stagebegeleiders – die in deze periodes stage lopen te bevragen kunnen we de structuur van de (blended) training in het komende academisch jaar al vast gaan ontwerpen. Dan staat het ontwerp klaar voor de (omvangrijkere) stages in de nieuwe BA opleiding SGPL.
Desktop onderzoek: stage-ontwerpen en -trainingen bij andere (UU-)opleidingen nagaan.
Interviews: BA- en MA-stagecoördinatoren, plus stage-coördinatoren uit andere GEO departementen en andere faculteiten/universiteiten.
Interviews: ervaringen ophalen bij stagebegeleiders, vanuit de praktijk.
Interviews in focus groepen: ervaringen ophalen bij studenten en alumni die stage hebben gelopen.
Interviews in focus groepen: gesprekken met ervaren SGPL-stagedocenten.
Alumni-enquête: voorjaar 2023 (is de eerstvolgende keer dat die wordt uitgezet).
Belangrijke componenten voor het ontwerp van de training:
  • Longitudinaal (voor-tijdens-na de stage) – nadruk op zelfreflectie, (leer)doelen stellen en concrete arbeidsmarktvaardigheden.
  • Blended training (online ‘portfolio’ met on campus terugkomdagen).
  • Interactie: contact en delen ervaringen met medestudenten (via Vlog en intervisie).
  • Presentatie van stage-producten en reflecties binnen de opleiding (tutoraat en career days), en daarbij betrekken van stagebegeleiders (stakeholders), stagedocenten, coördinatoren van de BA en MA, geïnteresseerde BA en MA studenten (‘stage parade’).
In P4 van academisch jaar 2022-2023 wordt de eerste training aangeboden rondom de stage(s), en een ‘stage-parade’ georganiseerd. Daarna volgt een evaluatie bij studenten, stagebegeleiders en stagedocenten. We beginnen klein, met het kleine aantal studenten dat vanaf P4 2021-2022 stage loopt, en in P1, P2,en P3 van 2022-2023.

Doelen en resultaten

We ontwerpen een blended training rondom stages in de BA opleiding SGPL, met aandacht voor bewustwording, (leer)doelen stellen, reflectie en interactie in een longitudinale aanpak. Er is ook specifieke aandacht voor een gezamenlijke terugkoppeling (‘stage-parade’) van stage-leeropbrengsten naar zowel de opleidingscoördinatie, stagedocenten en stagebegeleiders, stage-instanties, en andere (potentiële) stage-studenten. De trainingen ‘stage-parade’ kunnen als basis dienen voor een (aangepaste) toepassing in masterprogramma’s en andere GEO-departementen.

 

Figuur 1: Belang van extra activiteiten op de kennisontwikkeling, de persoonlijke ontwikkeling en de kansen op de arbeidsmarkt, als percentage van de respondenten die dit (heel) belangrijk vinden, n=121-122
Bron: SGPL alumni monitor 2021, afstudeerders tussen 2018 en 2020

Print

You are free to share and adapt, if you give appropriate credit and use it non-commercially. More on Creative Commons

 

Are you looking for funding to innovate your education? Check our funding calender!