Diversiteit en Inclusie in de opleiding Pedagogische Wetenschappen

14 May 2023

Educational project

Diversiteit en Inclusie in de opleiding Pedagogische Wetenschappen

Dit project beoogt in kaart te brengen waar de opleiding Pedagogiek nog tekort komt op het gebied van inclusiviteit, en hoe dit op juiste wijze te implementeren in de cursussen die hierin kunnen verbeteren.  

Achtergrondinformatie

Gelijkwaardigheid, diversiteit en inclusie (Equality, Diversity & Inclusivity; EDI) zijn belangrijke speerpunten van zowel het universitair maar met name het facultair strategisch plan 2025. Hoewel de afgelopen jaren al belangrijke stappen zijn gezet wat betreft EDI, is het ook duidelijk dat er nog veel kan verbeteren op dit vlak, op het niveau van individuele studenten en docenten, cursussen en curricula. Vanuit studenten horen we de roep om recht te doen aan bijv. hun etnische achtergrond, genderidentiteit of beperkingen. Inhoud van de lesstof en sensitiviteit van docenten moeten hiervoor voldoende ruimte bieden. Studenten moeten zich kunnen herkennen en zich thuis kunnen voelen in ons onderwijs, en zich niet buitengesloten voelen. Het is daarom ook belangrijk om te verkennen wat studenten in dit opzicht van onze opleiding en docenten kunnen of mogen verwachten, en waar eventuele grenzen liggen in het faciliteren van inclusie. 

Projectomschrijving

Universiteitsbreed loopt er een USO-project Inclusive Curriculum and Learning Environment. Binnen dit project worden allerlei activiteiten ontwikkeld om diversiteit en inclusie bij studenten, medewerkers, cursussen en opleidingen in kaart te brengen en te stimuleren. Eén van de middelen die zij hierbij willen gebruiken is een curriculumschouw. Deze curriculumschouw is bedoeld om de visie en einddoelen van een hele opleiding in kaart te brengen, inclusief de samenhang tussen de verschillende cursussen en de wijze waarop leerdoelen en onderwijsmethodes diversiteit en inclusie stimuleren of juist hinderen.  

Binnen de bacheloropleiding Pedagogiek wordt daarom ook zo’n curriculumschouw uitgevoerd bij alle (in ieder geval verplichte) cursussen binnen de bachelor om te kijken welke concrete aanknopingspunten er zijn om de diversiteit en inclusie van deze cursussen, onze docenten en gehele curriculum naar een hoger plan te tillen.

Doel en resultaten

De curriculumschouw zou een helder beeld moeten geven van de mate waarin docenten, cursussen en curriculum van de opleiding Pedagogische Wetenschappen inclusief zijn en diversiteit in onze studentenpopulatie op een sensitieve, respectvolle en constructieve manier benaderd worden. 

Afhankelijk van de resultaten kunnen er concrete actieplannen opgesteld worden op individueel, cursus- en curriculumniveau, bijvoorbeeld door werkvormen aan te passen, door cursusinhoud en/of formulering van einddoelen van de opleiding bij te schaven, of door cursussen interculturele sensitiviteit aan te bieden aan docenten(teams). Aansluitend op de curriculumschouw en de daaruit volgende actieplannen is het ook belangrijk om eventuele grenzen te verkennen van wat er verwacht mag worden van onze docenten en opleiding bij het faciliteren van inclusie.  

Print

You are free to share and adapt, if you give appropriate credit and use it non-commercially. More on Creative Commons

 

Are you looking for funding to innovate your education? Check our funding calender!