Cursusevaluatie Communicating Science with the Public

01 May 2020

Educational project

Cursusevaluatie Communicating Science with the Public

De mastercursus Communicating Science with the Public (CSP) is onderdeel van de Master Science, Education and Communication (MSEC) en het Communicatie- en Educatieprofiel van het Freudenthal Instituut. Na de evaluatie van de cursus in periode 3 van 2019-2020 – die plotseling online gegeven moest worden in verband met Covid-19 – is de cursus geheel herzien en opnieuw online gegeven in periode 1 van 2020-2021. 

Introductie

CSP is een praktische cursus die studenten uitdaagt om te communiceren met een bepaalde doelgroep door verschillende communicatieve producten te ontwikkelen, waaronder een populair wetenschappelijke tekst, een educatieve video, en content voor social media kanalen. De producten zijn aan elkaar verbonden door een overkoepelend thema en communicatiestrategie. Groepswerk is van belang in deze cursus. De studenten nemen beslissingen in groepsverband en zijn samen verantwoordelijk voor een deel van de producten.

CSP werd voorheen op de campus gedoceerd in wekelijkse bijeenkomsten voor de docenten en studenten. Halverwege periode 3 van 2019/2020 is al het fysieke onderwijs vervangen door online onderwijs in verband met de Covid-19 pandemie. Met behulp van de uitkomsten van de evaluatie wordt gezocht naar de beste aanpak voor de cursus CSP.

Onderzoeksvraag

Hoofdonderzoeksvraag:

Hoe kan de cursus zodanig geoptimaliseerd worden dat studenten maximaal kunnen profiteren van de combinatie van asynchroon online leren en sunchrone interactie tussen medestudenten en de docent?

Subvragen:

 • Hoe kan de cursus gericht op het verbeteren van strategisch denken/probleemoplossende vaardigheden van studenten het best geherstructureerd worden?
 • Welke aspecten zouden online gedoceerd moeten worden en welke via synchroon – ofwel in een klaslokaal of online – lesgeven?
 • Hoe kan de kwaliteit van peerfeedback verhoogd worden, zowel online als in het klaslokaal?
 • Wat zijn de beste manieren om online/in het klaslokaal de samenwerking tussen teams te stimuleren?

Methode

Evaluatie van CSP I bestond uit een uitgebreide enquête en intervieuws door een student-assistent en een literatuuronderzoek naar het optimale gebruik van blended learning voor deze cursus. Met dit onderzoek werd antwoord gezocht op bovenstaande onderzoeksvragen.

Aan de hand van de antwoorden op de onderzoeksvragen is na de evaluatie van CSP I een aantal doelen gesteld voor het verbeteren van de cursus en is er een poging gedaan tot de  implementatie van de resultaten in CSP II. Bij de evaluatie van de CSP II is er specifiek op gelet of de aangepaste aspecten van de cursus voor verbetering hebben gezorgd en of de gestelde leerdoelen hiermee behaald zijn.

 • Elk van de teams maakt allereerst een overkoepelende communicatiestrategie die de andere 3 opdrachten integreert tot een geheel.
 • De cursus combineert synchrone contactmomenten (in de vorm van Q&A’s) met asynchrone opdrachten op het LLL-platform.
 • Het LLL-platform bevat theorie en praktische oefeningen. Alle opdrachten voor een cijfer worden ook op het LLL-platform uitgelegd.
 • Een aantal tussenstappen voor de ontwikkeling van de producten, zoals motivational grading en een tekst over misconcepties, zijn weggelaten om de werkdruk te verlagen.
 • De deelnemers onderhouden een blog en social media accounts waarvoor zij content creëren.
 • Elk team vaardigt een editor af naar een wekelijkse editorial board waar de strategie van de hele cursus wordt besproken.
 • De social media opdracht krijgt meer aandacht door deze te verspreiden over de gehele cursus en echt content online te publiceren.

De evaluatie van CSP II werd uitgevoerd met Caracal.

Resultaten

Hieronder worden de resultaten per onderzoeksvraag beschreven

Deze vraag is geformuleerd ervan uitgaande dat de cursus een blended vorm zou aannemen. Uiteindelijk is de cursus volledig online gegeven en dat is voor zowel de studenten als docenten goed bevallen. In de cursus wisselen asynchrone onderdelen (het LLL-platform en individuele en groepsopdrachten) en synchrone delen (Q&A’s in Teams) elkaar af. De afwisseling tussen synchroon en asynchroon onderwijs heeft gezorgd voor een flexibele cursus met de juiste balans tussen zelfstandig werken en ondersteuning voor de studenten.
Studenten hadden niet het gevoel dat ze complexe problemen moeten oplossen. Ze vonden de opdrachten vrij straight-forward. Toch wordt ‘creatief denken’ wel vaak benoemd als benodigde vaardigheid, wat vergelijkbaar is met probleemoplossend denken. Er moet gezocht worden naar de juiste balans tussen ill-structured en straight-forward problemen.

De communicatiestrategie was een succesvolle manier om nadruk te leggen op strategisch denken. De studenten vonden het zinvol om van te voren na te denken over een plan van aanpak en hebben later in de cursus ook de strategie gebruikt om keuzes te maken en deadlines te plannen. Toch kwamen de specifieke elementen en technieken van strategisch denken niet aan bod bij het opstellen van de strategie. Er moet op worden gelet dat de term ‘communicatiestrategie’ niet misleidend is en dat strategisch denken er wel echt een onderdeel van is. Daarnaast zouden de instructies voor de communicatiestrategie specifieker gemaakt kunnen worden zodat de opdracht minder ruimte krijgt voor eigen interpretatie.

CSP II is volledig online gegeven. Dit is positief ontvangen en heeft voor sommige studenten zelfs de voorkeur. Als het weer mogelijk is kunnen een aantal face-to-face colleges toegevoegd worden, maar dan meer met het oog op sociale interactie en groepswerk dan dat het essentieel is voor het onderwijs.

Het LLL-platform is een overzichtelijke e-learning omgeving die voor velen de voorkeur heeft boven BlackBoard. De studenten waren in staat om zelfstandig door de cursus te navigeren en aan de opdrachten te werken. Daarnaast spreken de meeste teams wekelijks af om plannen te maken en te werken aan de producten. De vaste momenten van de Q&A’s zijn een stok achter de deur, maar schieten soms inhoudelijk tekort. Er kan beter van deze tijd gebruik gemaakt worden als er van te voren duidelijker wordt gemaakt wat er besproken gaat worden en wat de studenten moeten voorbereiden. Ook stellen studenten voor om in de Q&A’s meer inhoudelijke theorie te discussiëren zodat er meer wordt gedaan met de content van het LLL-platform.

Overeenkomstig met de ervaringen van de studenten met het online onderwijs, is het acceptabel dat de peer-feedback online gegeven wordt. De kwaliteit van de peer-feedback was uiteenlopend
omdat de instructies voor het geven van peer-feedback niet duidelijk genoeg waren. Meer begeleiding bij de verschillende opdrachten of een algemene instructie hoe je peer-feedback moet geven zouden de feedback kunnen verbeteren. Sommige studenten vroegen om extra peer-feedback en dit werd vaak zonder problemen gegeven. Tijdens de cursus kan benadrukt worden dat dit mogelijk is zodat de studenten daar eventueel vaker gebruik van kunnen maken.
De studenten hebben gewerkt in teams van 3 – 5 (meestal 4) personen. Op eigen initiatief spreken teams wekelijkse online af en maken ze Whatsapp-groepen. Bij elk team is de samenwerking goed verlopen. Die samenwerking hoeft dus niet een extra stimulans te krijgen. Dat er één social media kanaal was wordt door de studenten gewaardeerd omdat ze zo een idee hebben van de activiteiten van de andere teams. De Editorial Board wordt gezien als een prima oplossing om met de hele cursus beslissingen te nemen. Het team met 5 personen gaf aan dat het lastig is om af te spreken met alle groepsleden, daarom zou het handiger zijn als de teams niet groter dan 4 personen zijn.

Conclusie

CSP is aangepast met nadruk op het probleemoplossend vermogen verbeteren van de studenten, strategisch denken, groepswerk en peer-feedback. Op basis van interviews met studenten, de Caracal evaluatie en ervaringen van de docenten tijdens de cursus kan geconcludeerd worden dat de doelen deels zijn behaald en de cursus over het algemeen positief is ontvangen. Om de volgende keer de cursus nog een stap beter te maken staan hieronder een aantal suggesties voor verbetering.

 • Andere doelgroep kiezen om mee te communiceren, bijvoorbeeld middelbare scholieren in de bovenbouw.
 • Deadlines herzien in de course manual en aanpassen op LLL-platform.
 • LLL-platform helemaal open zetten vanaf het begin van de cursus.
 • Onderwijs online houden (voorlopig).
 • Een rooster maken voor de Q&A’s met voorbereidingen die de studenten moeten treffen en/of onderwerpen van die week. In de Q&A’s inhoudelijk meer theorie van het LLL-platform bespreken.
 • Duidelijker maken hoe de blog geïntegreerd kan worden in de strategie.
 •  Social media-kanalen aanhouden.
 • Editorial board alleen in de eerste 5 weken aanhouden. Tijdens de meetings kunnen de social media-kanalen besproken worden.
 • Social media-posts verminderen van twee naar minstens één post per persoon. Dit moet dan wel een volledige post zijn met zelfgemaakte beeld en tekst.
 • Een docent erbij halen die meer van social media afweet en die persoon ook betrekken in de beoordeling van de strategie en social media- posts, dan wel de huidige docenten trainen.
 • Peer-feedback beter begeleiden door algemene instructies te geven, per opdracht specifieke vragen stellen, de rubric erbij houden, of zelfs een cijfer geven voor de peer-feedback.
 • Teams samenstellen van maximaal 4 studenten.
Print

You are free to share and adapt, if you give appropriate credit and use it non-commercially. More on Creative Commons

 

Are you looking for funding to innovate your education? Check our funding calender!