Curriculumherziening bachelor en master Geneeskunde

15 March 2023

Educational project

Curriculumherziening bachelor en master Geneeskunde

De opleidingen bachelor en master Geneeskunde zijn gestart met een curriculumherziening project. Beide projecten zijn gestart vanuit een breed gevoelde wens en noodzaak om te veranderen, zowel gedreven vanuit interne argumenten (de onderwijsstrategie van het UMC Utrecht “De Nieuwe Utrechtse School” en opleiding specifieke redenen, zoals het vergroten van de flexibiliteit in het curriculum) als externe argumenten (Raamplan 2020). 

Achtergrond

In de bachelor is sprake van een overvol curriculum waarin de constructive alignment in het gedrang is gekomen. De afgelopen jaren zijn steeds meer onderwerpen toegevoegd waardoor de onderlinge samenhang verloren dreigt te raken. 

In de masterfase worden de studenten geneeskunde vooral opgeleid op de werkvloer in de coschappen. De huidige coschappen vinden vooral plaats binnen de muren van het ziekenhuis, terwijl in de maatschappij de zorg steeds meer wordt verplaatst naar dichter bij de patiënt. Tevens verschuift de focus van genezen naar preventie. De dokters van de toekomst zullen dus ook meer vertrouwd moeten raken met de extramurale zorg en thema’s als leefstijl en preventie. Voor de master Geneeskunde wordt aangesloten bij de visie op opleiden en toetsen die in Bachelor gehanteerd wordt.  

Projectomschrijving

Momenteel wordt gewerkt aan de verkenning / het vooronderzoek. Studenten en docenten geven aan welke vernieuwingswensen zij hebben voor de curricula. Tevens zullen inspiratiesessies worden gehouden waarin experts aan het woord komen over innovatieve onderwerpen die mogelijk een plek in de curricula krijgen.   

 

 • Q1 t/m 4: Pilots (vallend onder de kwaliteitsgelden) ontwikkelen en implementeren 
 • Q1-Q2: Verkenning afronden, probleemanalyse opleveren 
 • Q2: Projectplan + communicatieplan schrijven 
 • Q3-Q4: Blauwdruk samenstellen 
 • Q4: Start maken met ontwikkelplan en opdracht aan ontwikkelteams 
 • Q1 en Q2 2023: Vervolg ontwikkelwerk
  

 • Q1: Probleemanalyse afronden 
 • Q2: Projectplan + communicatieplan schrijven 
 • Q2-3: Blauwdruk samenstellen 
 • Q4: Start maken met ontwikkelplan en opdracht aan ontwikkelteams 
 • Q1 en Q2 2023: Vervolg ontwikkelwerk

Implementatie wordt opgestart vanaf september 2023. Over die fase van het project zal zo nodig volgend jaar een nieuwe ondersteuningsaanvraag worden ingediend. 

Doel en belang

Dit project draagt in hoge mate bij aan de realisatie van de strategie Connecting Worlds en De Nieuwe Utrechtse School doordat in beide curricula wordt ingezet op de thema’s van deze strategieën, zoals patiëntparticipatie, studentenwelzijn, multi– en interdisciplinariteit en interprofessioneel opleiden. Daarbij wordt gebruik gemaakt van onze netwerken (opleidingsziekenhuizen, Alliantie, Foodvalley, e.d.). Daarnaast wordt ingezet op nieuwe thema’s, zoals Leefstijl, Preventie&Voeding, Duurzaamheid en innovatieve onderwijsvormen zoals Narrative Medicine en challenge-based projectonderwijs. Deze curriculumherziening heeft impact op huidige (in de vorm van pilots) en toekomstige studenten (nieuw curriculum). Docenten van alle divisies zullen hiermee te maken gaan krijgen. 

Beoogde resultaten

Beide opleidingen volgen de stappen uit het Traject curriculumherziening dat Onderwijsadvies en Training (O&T) van de UU heeft opgesteld.

Figuur 1: schematische weergave van project

 

Print

You are free to share and adapt, if you give appropriate credit and use it non-commercially. More on Creative Commons

 

Are you looking for funding to innovate your education? Check our funding calender!