ChatGPT in (juridisch) onderwijs: mogelijkheden en risico’s

08 June 2023

Educational project

ChatGPT in (juridisch) onderwijs: mogelijkheden en risico’s

In dit artikel wordt het aankomende project: “ChatGPT in (juridisch) onderwijs: mogelijkheden en risico’s” besproken. Het doel van het project en de verwachte resultaten zullen worden weergegeven.

Het doel van het project

Het doel van dit project is om te inventariseren wat de mogelijkheden en risico’s zijn van het gebruik van large language models (LLM), zoals ChatGPT in het juridisch onderwijs. Wat betekent het voor de wijze waarop wij kijken naar leerdoelen, studie- en onderwijsactiviteiten en toetsing (constructive alignment). Het doel is om te komen tot een handzaam overzicht waarin concrete aanwijzingen worden gegeven wat betreft de mogelijkheden en risico’s van tools zoals ChatGPT in het (juridisch) onderwijs op basis van ervaring en gebruik. Ook worden de bevindingen van de alternatieve essay-opdracht besproken en gepresenteerd.

De resultaten

De resultaten (mogelijkheden, risico’s en de mitigatie ervan) dragen bij aan het formuleren van een plan van aanpak voor het gebruik van LLM in het onderwijs, en let daarbij ook op bijvoorbeeld CEL-onderwijs: hoe kunnen deze systemen bijdragen aan de toegankelijkheid van het recht voor leken door studenten.

Plan van aanpak

De projecteider gaat in een cursus structureel aan de slag. Docenten participeren op vrijwillige basis ad hoc en doen verslag aan de projectleider en reflecteren samen op de bevindingen. (Projectleider inventariseert wie ‘ iets’ doet/wil doen met een tool zoals ChatGPT.

Concrete voorbeelden van mogelijke uitkomsten

Een concrete innovatie is een nieuwe manier van essay-opdrachten en de beoordeling ervan. In een cursus gaat dit als volgt te werk:

  • Studenten werken een argumentatiestructuur uit (op basis van een essay-opdracht) in een gecontroleerde omgeving gedurende een bepaalde tijdsduur, bijvoorbeeld binnen twee uur via Remindo in een tentamenzaal.
  • Deze structuur wordt nagekeken waarbij de nadruk ligt op inhoud: argumentatie(structuur), inzichten, verwerken van de bestudeerde stof.
  • Vervolgens redigeren studenten deze structuur tot een volwaardig essay wat betreft grammaticale correctheid, structuur, bronvermelding, etc. Dit aspect wordt vervolgens apart beoordeeld

Andere voorbeelden hebben betrekking op samen met studenten in het werkgroeponderwijs ChatGPT gebruiken en daarop reflecteren:

  • Formuleren (en beoordelen) van de juiste vragen (‘prompts’).
  • Als docent inzetten om werkgroep- of tentamenvragen te formuleren (met standaardantwoorden), mc-vragen (met uitleg), etc.
  • Beoordelen van de gegenereerde tekst op juistheid, correctheid, volledigheid stijl, etc.
  • Transparantie: aangeven: waar, hoe en wanneer gebruikt, en waarom.
  • Checken wat over een concept wordt geschreven en dit naast bekende literatuur plaatsen en beoordelen.

 

Print

You are free to share and adapt, if you give appropriate credit and use it non-commercially. More on Creative Commons

 

Are you looking for funding to innovate your education? Check our funding calender!