31 August 2021

Knowledge item

Ervaring opdoen met het interdisciplinaire onderzoeksproces

For English text: see below

Docenten van de UU-opleiding Liberal Arts and Sciences (LAS) hebben een pressure cooker ontwikkeld, die docenten in een korte tijd de gelegenheid geeft om ervaring op te doen met het interdisciplinaire onderzoeksproces.

Interdisciplinair leren brengt uitdagingen met zich mee die van studenten metacognitieve vaardigheden vragen, zoals het kunnen reflecteren op de eigen discipline, het kunnen inleven in een ander (disciplinair) perspectief en het kunnen leggen van verbanden tussen kennis en inzichten uit verschillende disciplines. Veel docenten leren studenten juist een disciplinair perspectief aan en zijn het niet gewend om de eigen discipline diepgaand te bevragen, en om de eigen kennis en inzichten in het licht van een andere discipline te bekijken (en misschien zelfs te overstijgen).

Voor docenten die nog niet of nauwelijks bekend zijn met interdisciplinariteit, maar die wel de eerste stappen zetten op  het gebied van interdisciplinair doceren, is het daarom zinvol om de uitdagingen eerst zelf te ervaren. De pressure cooker kan hierbij helpen.

Pressure cooker

De pressure cooker is zo opgezet dat deelnemers in sneltreinvaart delen van het interdisciplinaire onderzoeksproces van Repko en Szostak (2021) doorlopen. Dit proces bestaat uit drie fases.

  • Fase A: het opstellen van een complexe interdisciplinaire onderzoeksvraag;
  • Fase B: het analyseren van disciplinaire inzichten;
  • Fase C: het integreren van deze disciplinaire inzichten.

Door de fases en bijbehorende stappen stap-voor-stap te doorlopen, wordt gedegen interdisciplinair onderzoek gedaan.

De pressure cooker richt zich met name op fase A en fase C. Docenten die meedoen aan de pressure cooker beginnen met een analyse van de eigen discipline aan de hand van een epistemologische zelfreflectie. Vervolgens wordt gebruikgemaakt van een voorbeeldonderzoek uit de onderwijspraktijk, waarvoor de deelnemers – als multidisciplinair samengesteld team van UU-collega’s – een onderzoeksvraag formuleren die interdisciplinair onderzoek vereist. Aan de hand van de disciplinaire inzichten – afkomstig uit het voorbeeldonderzoek in de vorm van datamanagementtabellen -formuleren de deelnemers ten slotte een integratief antwoord op hun eigen onderzoeksvraag. Tijdens en na deze stappen is steeds ruimte voor reflectie.

De pressure cooker werkt goed want er wordt ervaren hoe moeilijk het is om op de eigen discipline te reflecteren. Wat is eigenlijk de epistemologie van waaruit gewerkt wordt? En wat betekent het om zulke lastige vragen aan studenten voor te leggen? Vervolgens wordt ervaren wat de vereisten zijn aan het formuleren van een integratief antwoord op een complexe onderzoeksvraag. Enkele eisen zijn: creativiteit, communicatie en keuzes maken.

Tijdig zicht op randvoorwaarden interdisciplinair onderwijs

Het overkoepelende leermoment van de pressure cooker is dat het voor docententeams goed werkt om vóórdat met een interdisciplinaire cursus gestart wordt zicht te hebben op de randvoorwaarden voor interdisciplinariteit. Het LAS-team adviseert ook om de pressure cooker in te zetten in interdisciplinair onderwijs. Of er nu gewerkt wordt met het stappenplan van Repko en Szostak, met systeemdenken, boundary crossing of travelling concepts: wij adviseren om een simulatie te ontwikkelen en die – nadat het docententeam er ook al ervaring mee op heeft gedaan – in week 1 van de cursus met de studenten te doorlopen.

Referenties

  • Repko, A.F. & R. Szostak (2021) Interdisciplinary Research: Process & Theory, 4th ed, Thousand Oaks: Sage.

 

English: 

Experiencing the Interdisciplinary Research Process

Teachers from the UU education programme of Liberal Arts and Sciences (LAS) have developed a “pressure cooker,” enabling teachers to swiftly gain experience with the interdisciplinary research process.

Interdisciplinary learning poses challenges: For students there is the need to acquire metacognitive skills—the ability to reflect upon their own disciplines, to empathise with another (disciplinary) perspective, and to draw connections between knowledge and insights from different disciplines. Conversely, teachers accustomed to teaching students a particular disciplinary perspective may not be accustomed to questioning their own discipline at any great length, nor to viewing (and perhaps even transcending) their own knowledge and insights in the light of another discipline.

For teachers taking the first steps towards interdisciplinary teaching who have hardly any or perhaps no knowledge of interdisciplinarity, it is therefore useful to experience these challenges first hand. It is to this end that the “pressure cooker” was conceived.

The Pressure Cooker

The pressure cooker has been designed to enable participants to go through parts of Repko and Szostak’s (2021) interdisciplinary research process at lightning speed. The process consists of three phases:

  • Phase A: formulating a complex interdisciplinary research question;
  • Phase B: analysing disciplinary insights;
  • Phase C: integrating these disciplinary insights into a considered and coherent plan.

 

Only by proceeding methodically, step-by-step through each phase and its associated stages can first-class interdisciplinary research be conducted.

The pressure cooker primarily focuses on phase A and phase C. Teachers participating in the pressure cooker start with an analysis of their own discipline by utilising epistemological self-reflection. Proceeding, a sample study is taken from educational practice, for which the participants—together forming a multidisciplinary team of UU colleagues—formulate a research question that requires interdisciplinary research. Finally, using the disciplinary insights derived from the sample study in the form of data management tables, the participants formulate an integrative answer to their own research question. Both during and after these steps, there is ample time for reflection.

The success of the pressure cooker lies in its ability to let participants experience first-hand how difficult it is to reflect upon their own discipline. What is the epistemology that forms the foundation of the work that is being done? What does it mean to confront students with such complex questions? Proceeding, participants experience what the requirements are for formulating an integrative answer to a complex research question, including creativity, communication, and making choices.

Gaining Timely Insight into the Preconditions for Interdisciplinary Education

The central lesson learnt from the pressure cooker is that it is important for teaching teams to gain insight into the preconditions for interdisciplinarity before embarking on an interdisciplinary course. The LAS team also recommends using the pressure cooker in interdisciplinary education. Whether working with Repko and Szostak’s step-by-step plan, systems thinking, boundary crossing, or travelling concepts: we recommend developing a simulation and, after the teaching team itself has gained experience with it, pilot the approach with the students in week 1 of the relevant course.

References

  • Repko, A. F. & R. Szostak (2021) Interdisciplinary Research: Process & Theory, 4th ed, Thousand Oaks: Sage.

You are free to share and adapt, if you give appropriate credit and use it non-commercially. More on Creative Commons

 

Are you looking for funding to innovate your education? Check our funding calender!